Õppekorraldus Valga Gümnaasiumis koroonaviiruse leviku tingimustes


Viimati muudetud 11.09.2020.

Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused õppeaasta alustamiseks koroonaviiruse leviku tingimustes:

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

 1. 2020/2021. õppeaastat alustame tavapäraselt, tunniplaanipõhiselt, kontaktselt.
 2. Uue õppeaasta läbivaks eripäraks võib kujuneda olukord, kus õpperühmast osa õpilasi õpib kontaktselt ainetunnis ja teine osa õpilasi distantsilt ehk e-õppe vormis.
 3. E-õppesse suunatakse need õpilased, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid, nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne. Need õpilased jäävad koju ning õppetöös osaletakse e-õppe vormis. Õpilane, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni ning ta suunatakse e-õppesse.
 4. Kui õpilasel esinevad eelpool mainitud hingamisteede haiguste sümptomid, teavitab õpilane kirjalikult õppejuhti hiljemalt koolipäeva hommikuks kella 07.30-ks oma haigestumisest.
 5. Õppejuhti teavitanud õpilane viibib e-õppel automaatselt 3 päeva, pärast mida on õpilasel kohustus õppejuhti uuesti teavitada kas oma tervenemisest, e-õppel olemise pikenemisest või COVID-19 testile minemisest.
 6. Kui õpilane ei teavita oma puudumisest õppejuhti kokkulepitud viisil, märgitakse õpilane Stuudiumis ainetundide päevikutes puudujaks.
 7. Aineõpetajad tegutsevad olukorras, kus samaaegselt on nii kontaktselt õppijaid kui e-õppes olijaid, järgmiselt:
 • Aineõpetajad teevad tunni sissekande kohe õppetunni alguses, et e-õppel olija saaks tunnis tehtavat iseseisvalt kodus kaasa teha. Sealjuures:

* E-õppel olijad teevad samu ülesandeid, mida teevad kontaktselt õppivad õpilased.

* Kui ülesande tüüp ei võimalda e-õppel olijal antud harjutust iseseisvalt teha (nt võõrkeeltes rääkimisülesanne), kohandab aineõpetaja e-õppel olevale õpilasele ülesannet. Sellisel juhul                       peab tunnikirjelduses olema eristatud e-õppel olevale õpilasele mõeldud ülesanne märksõnaga „E-ÕPE“.

 • Hindelisi tunnikontrolle ja kontrolltöid sooritab õpilane üldjuhul kontaktselt koolis.
 • E-õppel viibivaid õpilasi puudujateks ei märgita.
 • Vajadusel ja soovi korral saab aineõpetaja õppetundi läbi viia selliselt, kus e-õppel olijad näevad tunnis tehtavat videosilla vahendusel.
 • E-õppel olevad õpilased laevad tunnitööd üles kohe ainetunni lõppedes vastava päeviku/kursuse juurde kuuluvasse Tera kausta kujul:

          15.09 tunnitöö_Õpilase Nimi

* Tunnitöid ei hinnata, kui seda ei tehta kontaktõppes olevate õpilaste tunnitöödega.

* Kõige lihtsam on õpilasel üles laadida pilt tehtud tööst.

* Tööde üleslaadimise eesmärgiks on õpilasi distsiplineerida koolitöös osalema ja vastutust võtma, sealjuures suunata neid järjepidevale õppimisele.

* Märgistused:

P – märgitakse päevikusse, kui õpilane ei ole e-õppele suunatud, kuid puudub tunnist

                VÕI

P – märgitakse päevikusse, kui õpilane on e-õppel, kuid pole tunnitööd esitanud

P – märgitakse päevikusse, kui õpilase tervislik seisund ei võimalda tegeleda õppetööga distantsilt e-õppe vormis

T – märgitakse päevikusse, kui tunnikirjelduses olevad ülesanded on silmnähtavalt vähem kui „poolikult“ tehtud

V – märgitakse päevikusse, kui õpilane esindab kooli ning puudub seetõttu ainetunnist

 • Vajadusel kontrollib aineõpetaja saavutatavaid õpitulemusi kursusehinde panemiseks pikemalt koolist puudunud õpilaste puhul teisiti.

LISAKS:

Igas klassiruumis on pihustatav desinfitseerimisvahend, mida saavad õpilased soovi korral kasutada oma töölaua desinfitseerimiseks.

Klassiruumid tuulutatakse vahetundides.

Toitlustamine toimub sarnaselt eelmise aastaga, kus õpilased tõstavad endale ise toiduportsjoni. Söökla ukse juurde on paigutatud desinfitseerimisvahendid ning sööklasse pääseb vaid juhul, kui käed on nõuetekohaselt desinfitseeritud.

Lisainfo:

Direktor Andrus Murumaa (5309 4938, andrus.murumaa@valgagym.ee)

Õppejuht Triinu Ugur (5557 0872, triinu.ugur@valgagym.ee)

Klassijuhatajad