Õppekorraldus Valga Gümnaasiumis koroonaviiruse leviku tingimustes


Muudetud 01.06.2021

Valitsuse otsuse kohaselt lõpeb homsest, 2. juunist keskne maskikandmise kohustus ja asendub soovitusega kanda suletud rahvarohketes siseruumides maski.

Koolina oleme seisukohal, et olukordades, kus meil on kokkupuude kooliväliste inimestega (nt külalised/esinejad) on endiselt soovitatav kanda maski.

Kuna koroonaviiruse leviku oht ei ole möödunud palume teil olla vastutustundlikud, hoida distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi.

Valitsuse otsusest saate lähemalt lugeda siit: https://valitsus.ee/uudised/homsest-asendub-keskne-maskikandmise-kohustus-soovitusega-kanda-maske


Muudetud 29.04.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4., 9. ja 12. klassi õpilased ning kutsekeskhariduse lõpukursuse õppijad. 
 
Sellekohast Haridus- ja Teadusministeeriumi infokirja saab lugeda siit: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.04.28_ringkiri_piirangud_alates_3._maist.pdf
 
Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.
 
Valga Gümnaasiumi 12. klasside õpilastel algas eksamiperiood eesti keele eksamiga ja traditsioonilist tunniplaanipõhist õppetööd neil sellest ajast ei toimu, seega ei ole nad ka alates 3. maist tagasi koolimajas. Küll aga on neil:
* nädala alguses inglise keele konsultatsioonid (veebipõhised);
* 7. mail inglise keele riigieksam (kirjalik);
* 10.-13. mai inglise keele riigieksam (suuline) – ajagraafiku alusel;
* alates 10. maist matemaatika riigieksami konsultatsioonid vastavalt aineõpetajatega kokku lepitud graafikule.
 
Alates 3. maist võib kõiki ettevaatusabinõusid rakendades haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja hügieeninõuete järgimine. Kõik õpilaste kooli kutsumised registreeritakse Stuudiumi kalendris.
 
Juhised üldhariduskoolidele võimalikult ohutuks tegutsemiseks ja õppetöö läbiviimiseks on kättesaadavad siit:
 

Muudetud 07.04.2021

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2021. a korraldusega pikendatakse tähtaega, millal õpilased ei tohi viibida õppehoones. Haridusasutuste õppehoonetes viibimise keeldu koos kehtivate eranditega pikendati 25. aprillini 2021. a (kaasa arvatud). Seega on Valga Gümnaasiumi õpilaste õppetöö korraldatud distantsõppevormis praeguse korralduse järgi 25. aprillini 2021 (k.a).


Muudetud 11.03.2021

Alates 11. märtsist 2021 kehtivad uued rangemad piirangud, mis puudutavad ka haridusasutusi. Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu on õppeasutused viidud distantsõppele kuni 11. aprillini 2021. Distantsõppe korraldamisel peame silmas allolevaid juhiseid. 

Distantsõppe korraldamise juhis üldhariduskoolidele: JUHIS 

Õppetöö läbiviimisel lähtume jätkuvalt koolisiseselt kokku lepitud põhimõtetest (vt allpool “Õppekorraldus distantsõppeperioodil”).

Videotundide läbiviimisel lähtume Valga Gümnaasiumi videotundide heast tavast (vt SIIT).


Muudetud 01.03.2021

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2021 korraldusega pikendatakse distantsõppeperioodi 28. märtsini 2021.

Sel perioodil on õppetöö korraldatud distantsõppevormis ning sel ajal juhindume juba kokkulepitud põhimõtetest (loe uuesti siit: https://www.valgagym.ee/oppekorraldus-koroonaviiruse-leviku-tingimustes/).

Õpilased võivad koolihoones viibida vaid erandjuhtudel, näiteks siis, kui õpetaja hinnangul vajab õpilane õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritab eksameid või teste või osaleb olümpiaadidel.

Kõik järelevastamised ja konsultatsioonid registreerib aineõpetaja Stuudiumis selliselt, et õpilase koolis olemise aeg ja koht on kellaajaliselt fikseeritud. Kui aineõpetaja on pidanud vajalikuks õpilase kooli kutsumise ja määranud talle selleks vastava aja, on õpilased kohustus olla koolis talle määratud ajal.

Koolimajas olles tuleb kõigil kanda maski.


Muudetud 21.02.2021

18.02.2021 Valitsuse kabinetinõupidamisel kokku lepitud koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalike meetmete kohaselt on 1.-5. märtsini 2021 suunatud 5.-12. klasside õpilased distantsõppele.

Perioodil 1. märts–5. märts 2021 on Valga Gümnaasiumis õppetöö korraldatud distantsõppena.

Koolimaja on sel perioodil suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu.

Kogu õppetöö on korraldatud elektroonselt õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu. Õppeülesanded, -materjalid, tagasisidestamine, hindamine jm toimub Stuudiumis.

Distantsõpe tähendab meie jaoks elektroonsel teel tavapärases õppetöös osalemist.

 

LISAINFORMATSIOON

 • Õpilased, kes soovivad distantsõppeperioodil toidupakki, annavad oma soovist kirjalikult teada hiljemalt kolmapäevaks, 24. veebruariks kella 11.00-ks aadressile triinu.ugur@valgagym.ee.
 • II valikkursuste nädalat (8.–12. märts) ei toimu.
 • III õppeperiood uue tunniplaaniga rakendub alates 8. märtsist.
 • 12. klasside riigieksamiainete proovieksamiteks määratakse uued kuupäevad.

ÕPPEKORRALDUS DISTANTSÕPPEPERIOODIL 

 • Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel (II perioodi tunniplaan 23.11.2020–05.03.2021).

* Kuna tunnid toimuvad päevade lõikes tunniplaanipõhiselt, siis see tähendab, et õpilasel on kohustus viibida distantsõppeperioodil õppetundide ajal internetiga ühendatud seadme juures ning täita selleks päevaks ettenähtud õppeülesanded sama päeva kella 18.00-ks, kui õpetaja pole öelnud teisiti.

Õpilased, kellel puuduvad tehnilised vahendid distantsõppel osalemiseks, teavitavad sellest õppejuhti aadressil triinu.ugur@valgagym.ee.

 

 • Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni Stuudiumi vahendusel.

* Aineõpetajad lisavad õppeülesandeid klassirühmade õppeainepõhistesse Tera distantsõppe kaustadesse kuupäevapõhiselt ja edastavad õppeülesannetega seotud infot tunni sissekannetena või kodutöödena.

* Õpilased esitavad konkreetseks päevaks ettenähtud õppeülesanded Tera distantsõppe kausta õpetaja poolt lisatud ülesande vastustena.

* Õpetajad märgivad tunniplaanipõhiselt toimuvad tunnid Stuudiumi päevikutesse tunni sissekannetena.

 

 • Õpetajad kasutavad õppetöö läbiviimiseks erinevaid platvorme. Mõnel juhul tuleb tunnis ka onlinekohal olla. Online tunnid toimuvad tunniplaanipõhiselt konkreetse ainetunni ajal.

* Sellistest tundidest ja keskkondades kellaajaliselt läbiviidavatest töödest teatab õpetaja õpilasi hiljemalt eelneva õppepäeva kella 18.00-ks.

 

 • Tähtajaks esitamata õppeülesanded fikseerib õpetaja Stuudiumis vastava tunni sissekandesse märkega P“. Hiljem esitatud töö puhul muudab „P“ hilinenud märki tähistavaks „H“-ks.

* Distantsõppel pandud „P“ ja „H“ ei ole nende märkide tegelikus tähenduses kasutusel ning ei lähe distantsõppelt naastes arvesse puudumiste ja hilinemistena, küll aga võib aineõpetaja arvestada õpilase suhtumist õppetöösse koondhinde panemisel.

* Distantsõppeperioodil läheneme õpilaste õppeülesannetega seotud probleemidele individuaalselt.

 

 • Õpetajad planeerivad õppeülesanded üldjuhul arvestusega, et õppeülesande tegemiseks kuluv aeg jääks 75 minuti piiresse, sealjuures võtavad arvesse, et iseseisvalt õppides kulub õpilasel rohkem aega kui koolitunnis, seega peab olema ka ülesande maht võrreldes koolis tehtavaga väiksem.
 • Õpetajatelt saab küsida abi ning selgitusi koolipäevadel 08.00–15.00.Hilisemate küsimuste korral peab arvestama, et õpetaja vastab järgmisel päeval.
 • Õpilasel on õigus distanstõppeperioodil järelevastamiseks ning konsultatsioonideks.Järelevastamise ja/või konsultatsiooni lepib õpilane aineõpetajaga kokku individuaalselt. Aineõpetaja leiab järelevastamiseks ja/või konsultatsiooniks sobiva lahenduse.

Lisainformatsioon

Õppejuht Triinu Ugur (triinu.ugur@valgagym.ee; 5557 0872)

 


Muudetud 08.01.2021

Hea koolipere!

Vabariigi Valitsuse otsusega võivad alates 11. jaanuarist kõikide haridusastmete õppijad jätkata kontaktõppel.

Vabariigi Valitsuse otsusega saate tutvuda siin: https://valitsus.ee/uudised/13-maakonnas-jaavad-kehtima-piirangud-huviharidusele-noorsootoole-taiendoppele-ja-spordile

Järgmisel nädalal kooli tulles peame kinni varasemalt kokku lepitud põhimõttest, et haigena või lähikontaktsena püsime kodus. Ka siis, kui nakatumise kahtluse korral on suunatud testimisele, ei tule me kooli kuni testitulemuse saamiseni.

Jätkame õppetööd vajaduspõhiselt nii kontaktõppe kui e-õppe vormis.

Peame meeles selle, kuidas e-õppes olles tegutseme:

 1. Kui õpilane on sunnitud jääma koju, teavitab ta sellest kirjalikult õppejuhti hiljemalt koolipäeva hommikuks kella 07.30-ks.
 2. Õppejuhti teavitanud õpilane viibib e-õppel automaatselt 3 päeva, pärast mida on õpilasel kohustus õppejuhti uuesti teavitada kas oma tervenemisest, e-õppel olemise pikenemisest või COVID-19 testile minemisest.
 3. Kui õpilane ei teavita oma puudumisest õppejuhti kokkulepitud viisil, märgitakse õpilane Stuudiumis ainetundide päevikutes puudujaks.
 • Lisaks on igas klassiruumis pihustatav desinfitseerimisvahend, mida saavad õpilased soovi korral kasutada oma töölaua desinfitseerimiseks.
 • Klassiruumid tuulutatakse vahetundides.
 • Toitlustamine toimub sarnaselt eelmise aastaga, kus õpilased tõstavad endale ise toiduportsjoni. Söökla ukse juurde on paigutatud desinfitseerimisvahendid ning sööklasse pääseb vaid juhul, kui käed on nõuetekohaselt desinfitseeritud.

Muudetud 11.12.2020

Järgmisest nädalast jõuluvaheajani toimub õppetöö distantsõppena.

Koolimaja on sel perioodil suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu.

Kogu õppetöö on korraldatud elektroonselt õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu. Õppeülesanded, -materjalid, tagasisidestamine, hindamine jm toimub Stuudiumis.

Distantsõpe tähendab meie jaoks elektroonsel teel tavapärases õppetöös osalemist.

 

ÕPPEKORRALDUS PERIOODIL 14.–18. DETSEMBER:

 • Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel (II perioodi tunniplaan 23.11.2020–05.03.2021).

* Kuna tunnid toimuvad päevade lõikes tunniplaanipõhiselt, siis see tähendab, et õpilasel on kohustus viibida järgmisel nädalal (14.–18. dets) õppetundide ajal internetiga ühendatud seadme juures ning täita selleks päevaks ettenähtud õppeülesanded sama päeva kella 18.00-ks, kui õpetaja pole öelnud teisiti.

Õpilased, kellel puuduvad tehnilised vahendid distantsõppel osalemiseks, teavitavad sellest direktorit aadressil andrus.murumaa@valgagym.ee.

 • Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni Stuudiumi vahendusel.

* Aineõpetajad lisavad õppeülesandeid klassirühmade õppeainepõhistesse Tera distantsõppe kaustadesse kuupäevapõhiselt ja edastavad õppeülesannetega seotud infot tunni sissekannetena või kodutöödena.

* Õpilased esitavad konkreetseks päevaks ettenähtud õppeülesanded Tera distantsõppe kausta õpetaja poolt lisatud ülesande vastustena.

* Õpetajad märgivad tunniplaanipõhiselt toimuvad tunnid Stuudiumi päevikutesse tunni sissekannetena.

 • Õpetajad kasutavad õppetöö läbiviimiseks erinevaid platvorme. Mõnel juhul tuleb tunnis ka online kohal olla. Sellistest tundidest ja keskkondades kellaajaliselt läbiviidavatest töödest teatab õpetaja õpilasi hiljemalt eelneva õppepäeva kella 18.00-ks ning märgib sellised tunnid Stuudiumi kontrolltööde graafikusse. Online tunnid toimuvad tunniplaanipõhiselt konkreetse ainetunni ajal.
 • Tähtajaks esitamata õppeülesanded fikseerib õpetaja Stuudiumis vastava tunni sissekandesse märkega P“. Hiljem esitatud töö puhul muudab „P“ hilinenud märki tähistavaks „H“-ks.

* Distantsõppel pandud „P“ ja „H“ ei ole nende märkide tegelikus tähenduses kasutusel ning ei lähe distantsõppelt naastes arvesse puudumiste ja hilinemistena, küll aga võib aineõpetaja arvestada õpilase suhtumist õppetöösse koondhinde panemisel.

* Distantsõppeperioodil läheneme õpilaste õppeülesannetega seotud probleemidele individuaalselt.

 • Õpetajad planeerivad õppeülesanded üldjuhul arvestusega, et õppeülesande tegemiseks kuluv aeg jääks 75 minuti piiresse, sealjuures võtavad arvesse, et iseseisvalt õppides kulub õpilasel rohkem aega kui koolitunnis, seega peab olema ka ülesande maht võrreldes koolis tehtavaga väiksem.
 • Õpetajatelt saab küsida abi ning selgitusi koolipäevadel 08.00–15.00. Hilisemate küsimuste korral peab arvestama, et õpetaja vastab järgmisel päeval.
 • Õpilasel on õigus distanstõppeperioodil järelevastamiseks ning konsultatsioonideks. Järelevastamise ja/või konsultatsiooni lepib õpilane aineõpetajaga kokku individuaalselt. Aineõpetaja leiab järelevastamiseks ja/või konsultatsiooniks sobiva lahenduse. Õpilane registreerib oma vajaduse veebipõhiseks konsultatsiooniks perioodil 14.–18. detsember spetsiaalses Stuudiumi registreerimisvormis.

LISAINFORMATSIOON:

 • Valikkursuste nädal toimub 11.–15. jaanuaril juba tehtud valikkursustele registreerimise alusel.
 • Õpilased, kes soovivad järgmisel nädalal toidupakki, annavad oma soovist kirjalikult teada hiljemalt esmaspäevaks kella 11.00 direktorile (andrus.murumaa@valgagym.ee).

Muudetud 24.11.2020

23. novembril heaks kiidetud täiendavad koroonaviiruse leviku vastased piirangud, millest juhindub Valga Gümnaasiumi koolipere nii koolis olles kui koolivälisel ajal:

 • Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.

Koolis olles maski kandma ei pea, kuid soovi korral saavad õpilased ja koolitöötajad küsida haldusjuhilt-administraatorilt näomaski.

 • 2+2 reegel laieneb avalikele siseruumidele

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad.

Muu hulgas kehtib see näiteks pangakontoris, muuseumis, näitustel, juuksuri- ja ilusalongides, kuid samuti veekeskustest, ujulates, saunades. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.

 • Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud

Alates 28. novembrist hakkab kehtima avalikel üritustel osalejatele väiksem piirarv. Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest. Maksimaalset osalejate piirarvu ei kohaldata laste mängutubades.

Lisaks nähakse ette, et väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala võivad inimesed liikuda 10-liikmeliste gruppide asemel nn 2+2 reeglit järgides. See tähendab, et ühiskasutatavates kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Üle riigi kehtestatud maskikandmise kohustusest johtuvalt tuleb ka nendes avalikes siseruumides kanda maski.


Muudetud 11.11.2020

Hea koolipere!

Valga Gümnaasium juhindub õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud nõuetest ning antud soovitustest.

Valga Gümnaasiumis toimub õppetöö võimalikult tavapäraselt, kuid olukord võib nakkusohu kasvades kiirelt muutuda. Et vältida kooli või mõne klassirühma distantsõppele viimist:

 • Püsime vähimagi haiguskahtluse korral või lähikontaktsena kodus.
 • Järgime head kätehügieeni.
 • Vähendame lähikontaktide hulka.

Distantsõppele jäädes tegutseme kokku lepitud põhimõtete alusel, mis on kättesaadavad nii Stuudiumis kui kooli kodulehel.

10. novembri 2020 Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt ei ole õppeasutustes näomaski kandmise kohustust. Vabariigi Valitsuse otsusest saab lugeda Siseministeeriumi lehelt.

Siiski tagame koolina selle, et:

 • Koolimajas on nõuetekohane ventilatsioon.
 • Klassiruume tuulutatakse vahetundides.
 • Igas klassiruumis on pihustatav desinfitseerimisvahend, mida saavad õpilased soovi korral kasutada oma töölaua desinfitseerimiseks.
 • Veel suuremat tähelepanu pööratakse klassiruumide põhjalikule koristamisele ning pindade desinfitseerimisele.
 • Koolimajja on välisuste lähedusse ning korrustele nähtavatesse kohtadesse paigutatud desinfitseerimisvahendid.
 • Soovi korral saavad õpilased ja koolitöötajad küsida haldusjuhilt-administraatorilt näomaski.
 • Koolimajja tulevatel külalistel peab olema selleks eelnev kokkulepe.

Järgime põhimõtet, et haigena või lähikontaktsena püsime kodus, ka siis, kui nakatumise kahtluse korral on suunatud testimisele, ei tule kooli kuni testitulemuse saamiseni.

Käitume ohutult ka väljaspool kooli!

 

Andrus Murumaa

Valga Gümnaasiumi direktor


Muudetud 11.09.2020.

Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused õppeaasta alustamiseks koroonaviiruse leviku tingimustes:

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

 1. 2020/2021. õppeaastat alustame tavapäraselt, tunniplaanipõhiselt, kontaktselt.
 2. Uue õppeaasta läbivaks eripäraks võib kujuneda olukord, kus õpperühmast osa õpilasi õpib kontaktselt ainetunnis ja teine osa õpilasi distantsilt ehk e-õppe vormis.
 3. E-õppesse suunatakse need õpilased, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid, nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne. Need õpilased jäävad koju ning õppetöös osaletakse e-õppe vormis. Õpilane, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni ning ta suunatakse e-õppesse.
 4. Kui õpilasel esinevad eelpool mainitud hingamisteede haiguste sümptomid, teavitab õpilane kirjalikult õppejuhti hiljemalt koolipäeva hommikuks kella 07.30-ks oma haigestumisest.
 5. Õppejuhti teavitanud õpilane viibib e-õppel automaatselt 3 päeva, pärast mida on õpilasel kohustus õppejuhti uuesti teavitada kas oma tervenemisest, e-õppel olemise pikenemisest või COVID-19 testile minemisest.
 6. Kui õpilane ei teavita oma puudumisest õppejuhti kokkulepitud viisil, märgitakse õpilane Stuudiumis ainetundide päevikutes puudujaks.
 7. Aineõpetajad tegutsevad olukorras, kus samaaegselt on nii kontaktselt õppijaid kui e-õppes olijaid, järgmiselt:
 • Aineõpetajad teevad tunni sissekande kohe õppetunni alguses, et e-õppel olija saaks tunnis tehtavat iseseisvalt kodus kaasa teha. Sealjuures:

* E-õppel olijad teevad samu ülesandeid, mida teevad kontaktselt õppivad õpilased.

* Kui ülesande tüüp ei võimalda e-õppel olijal antud harjutust iseseisvalt teha (nt võõrkeeltes rääkimisülesanne), kohandab aineõpetaja e-õppel olevale õpilasele ülesannet. Sellisel juhul                       peab tunnikirjelduses olema eristatud e-õppel olevale õpilasele mõeldud ülesanne märksõnaga „E-ÕPE“.

 • Hindelisi tunnikontrolle ja kontrolltöid sooritab õpilane üldjuhul kontaktselt koolis.
 • E-õppel viibivaid õpilasi puudujateks ei märgita.
 • Vajadusel ja soovi korral saab aineõpetaja õppetundi läbi viia selliselt, kus e-õppel olijad näevad tunnis tehtavat videosilla vahendusel.
 • E-õppel olevad õpilased laevad tunnitööd üles kohe ainetunni lõppedes vastava päeviku/kursuse juurde kuuluvasse Tera kausta kujul:

          15.09 tunnitöö_Õpilase Nimi

* Tunnitöid ei hinnata, kui seda ei tehta kontaktõppes olevate õpilaste tunnitöödega.

* Kõige lihtsam on õpilasel üles laadida pilt tehtud tööst.

* Tööde üleslaadimise eesmärgiks on õpilasi distsiplineerida koolitöös osalema ja vastutust võtma, sealjuures suunata neid järjepidevale õppimisele.

* Märgistused:

P – märgitakse päevikusse, kui õpilane ei ole e-õppele suunatud, kuid puudub tunnist

                VÕI

P – märgitakse päevikusse, kui õpilane on e-õppel, kuid pole tunnitööd esitanud

P – märgitakse päevikusse, kui õpilase tervislik seisund ei võimalda tegeleda õppetööga distantsilt e-õppe vormis

T – märgitakse päevikusse, kui tunnikirjelduses olevad ülesanded on silmnähtavalt vähem kui „poolikult“ tehtud

V – märgitakse päevikusse, kui õpilane esindab kooli ning puudub seetõttu ainetunnist

 • Vajadusel kontrollib aineõpetaja saavutatavaid õpitulemusi kursusehinde panemiseks pikemalt koolist puudunud õpilaste puhul teisiti.

LISAKS:

Igas klassiruumis on pihustatav desinfitseerimisvahend, mida saavad õpilased soovi korral kasutada oma töölaua desinfitseerimiseks.

Klassiruumid tuulutatakse vahetundides.

Toitlustamine toimub sarnaselt eelmise aastaga, kus õpilased tõstavad endale ise toiduportsjoni. Söökla ukse juurde on paigutatud desinfitseerimisvahendid ning sööklasse pääseb vaid juhul, kui käed on nõuetekohaselt desinfitseeritud.

Lisainfo:

Direktor Andrus Murumaa (5309 4938, andrus.murumaa@valgagym.ee)

Õppejuht Triinu Ugur (5557 0872, triinu.ugur@valgagym.ee)

Klassijuhatajad